Delatnost

Делатност Удружења послодаваца,,Унија послодаваца града Сремска Митровица,, је:

– Рад у трипартитним радним телима основаним за територију града Сремска Митровица;

– Покретање иницијатива и непосредно ангажовање на закључивању Уговора о секторском дијалогу и партнерству и оснивању Секторских економско-социјалних савета за поједине гране на нивоу општине и региона,покрајине и републике;

– Учествовање у припреми и давање иницијатива за доношење нових прописа из области привреде, као и измене и допуне постојећих ради обезбеђења сигурнијих услова пословања,већу конкурентност и повољњији амбијент за пословање

– Колективно преговарање са удружењима радника и учествовање у склапању колективних уговора којима се уређују питања из радних односа и у вези са радним односима;

– Артикулисање интереса чланова при утврђивању мера градске економске политике,посебно при утврђивању висине пореза,доприноса,такса и осталих давања и о томе обавештава локалне органе;

– Одређивању заједничких циљева ,задатака и приоритета развоја привредних и занатских делатности;

– Покретање иницијатива за унапређење услова привређивања упућивањем мишљења и предлога градским телима о потребама предузетника и занатлија;

– Праћење и анализа привредних кретања и чињеница које произилазе из привредних токова из подручја економске политике,јавне управе и привреде који су од интерса за чланове те заузимање и јавно саопштавање ставовa о томе,

– Заузимање ставовa о прописима које предлажу и доносе надлежна тела локалне самоуправе а од значаја су за материјални и социјални положај послодаваца;

– Организовање консултација и разматрање нацрта и предлога закона и других прописа и мера важних за предузетништво и занатство;

– Организовање састанка са представницима надлежних државних органа и институција у вези са питањима од значаја за чланове;

– Преговарање са органима локалне самоуправе и деташираним републичким инспекциским органима о свим специфичним проблемима послодаваца ,потписивање протокола и споразума ради заштите њихових интереса

– Организовање прес-конференција ,округлих столова,панел дискусија,саветовања

– Покретање иницијатива и активно учествовање у изради и спровођењу стручних школских образовних програма а посебно у обављању практичне наставе;

– Пружање правне и друге стручне помоћи својим члановима (заштита интереса чланова пред државним и другим органима и организацијама, пружање стручне помоћи у примени позитивних закона и других прописа, давање правних мишљења, заступање пред државним органима и организацијама, помоћ у мирном решавању радних спорова, заштита послодаваца у случају штрајка и др.);

– Достављање иницијатива удружењима послодаваца вишег нивоа организовања ради покретања заједничких активности пред надлежним државним органима ;

– Достављање иницијатива другим локалних удружењима послодаваца ради заузимања заједничких ставова и вођења заједничке активности;

– Едукација и активности за унапређење стручног оспособљавања кадрова својих чланица;

– Организовање манифестација и струковних такмичења за чланове струковних секција;

– Учешће у пројектима који доприносе реализацији циљева Удружења;

– Пословно повезивање;

– Сарадња са другим домаћим, страним и међународним послодавачким и другим организацијама;

– Информисање чланова и јавности уопште о активностима Удружења;

– Обављање и других послова од интереса за чланове Удружења.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.