Glasajte za one koji će promeniti odnos lokalne vlasti prema Mitrovačkim preduzetnicima

„misliti prvo na male“

preduzetnici,

glasajte za one koji će  promeniti odnos lokalne vlasti prema Mitrovačkim preduzetnicima

Preduzetnici su pokretačka snaga tržišno orijentisane privrede i njihovi rezultati društvu donose blagostanje, stvaraju nova radna mesta a potrošačima omogućuju veći izbor. Oni očekuju da se uz njihovo učešće stvara okruženje koje podstiče i razvija preduzetništvo što je od presudnog  značaja za postizanje navedenih ciljeva.

Na žalost lokalni preduzetnici i mali biznis nisu predmet zanimanja lokalnih vlasti već više od 10 godina.Preduzetnici kažu da svo ovo vreme u našem gradu nije bilo zvaničanih sastanaka organizovanih od strane predstavnika lokalne vlasti kako bi se razgovaralo o problemima sa kojim se suočavaju i o tome šta lokalna samouprava može učiniti da im stvore bolje uslove da lakše i uspešnije posluju.

Lokalne vlasti okrenute su samo stranim kompanijama kojima se posvećuje pažnja nevodeći računa kakvu tehnologiju donose u poljoprivredni region . Daju im se lokaciske pogodnosti i drugi benefiti ,a bogami i državne pare koje su stvorili i domaći preduzetnici ,,podržavanjem” zapošljavanja radne snage  . Obzirom na efekte i posledice, ovo uglavnom predstavlja bacanje državnog novca ali i novo destimulisanje domaćih investitora.

                                                      ●●●

Institucije i dijalog sa preduzetnicima,unapređenje poslovnog okruženja,unapređenje pristupa izvorima finansiranja,kontinuirani razvoj ljudskih resursa,jačanje održivosti i konkurentnosti firmi,unapređenje pristupa novim tržištima su ključna pitanja za preduzetničku zajednicu i u zavisnosti od odnosa stranaka prema ovim pitanjima opredeljivaće se preduzetnici prilikom glasanja.

                                                                                  ●●●

Sedam ključnih pitanja  kao osnov i minimum koji mogu doprineti da se promeni status lokalnih preduzetnika su:

I  OSNOVATI I UNAPREDITI RAD INSTITUCIJA ZA DIJALOG SA PREDUZETNICIMA

 • aktivirati Socijalno ekonomski savet i formirati njegova stalna radna tela i u njega uključiti ona poslodavačka i sindikalna  udruženja koja to pravo imaju po osnovu Zakona o radu, a njegov rad unapredi usvajanjem novog Sporazuma o učesnicima, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta koji su predložili Unija poslodavaca grad Sremska Mitrovica i Savez  samostalnih  sindikata.
 • unaprediti  rad Lokalnog saveta za zapošljavanje dogradnjom Poslovnika o njegovom radu koji će urediti organizaciju, način rada i odlučivanja, priprema sednica i dnevnih redova kao i Program rada sa orjentacionim pregledom prioritetnih tema koje će se razmatrati na sednicama Saveta
 • osnovati Preduzetnički  savet, kao radnog tela gradskog veća kojim će predsedavati predstavnik preduzetnika kako bi  obezbedi predstavnicima privrede mogucnost da u kontinuitetu i na jasno definisan način ušestvuju u procesu izmena i donošenja svih gradskih odluka kojima se uređuje privredni ambijent u lokalnoj samoupravi i da na njega direktno utiču i kasnije prate njegovo sprovođenje.
 • osnovati Lokalni Savet za razvoj ljudskih resursa u koji će biti uključeni svi akteri od značaja za obrazovanje posebno za potrebe lokalnih preduzetnika i kompanija i predložiti potpisivanje lokalnog Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica čiji potpisnici bi pored udruženja preduzetnika bili i predstavnici lokalne samouprave,stručnih škola,roditelja,lokalnih medija,Nacionalne službe za zapošljavanje i dr.
 • predstavnici udruženja poslodavaca  treba da dobiju mesto u Savetu za razvoj lokalne samouprave i pojedinim radnim telima i komisijama veća i skupštine koja su od interesa za preduzetnike  kako bi mogli da iznose stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na dnevnom redu ili je aktuelno za privrednike a tiču se socijalnog i ekonomskog položaja poslodavaca i njihovih zaposlenih
 • predstavnici udruženja poslodavaca treba da budu imenovani u školske odbore  stručnih škola kako bi se povećao uticaj poslovne zajednice i poslodavaca na proces pripreme obrazovnih programa i posebno na uključenje učenika u radnu praksu i praktičan rad

II    OMOGUĆITI PREDUZETNICIMA UČEŠĆE U PROCESU PRIPREME, DONOŠENJA I   JAVNE RASPRAVA O                SVIM GRADSKIM ODLUKAMA I POLITIKAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA  SE TIČU USLOVA POSLOVANJA

 • Preduzetnička zajednica treba blagovremeno da bude  informisana o planu donošenja propisa putem javnog objavljivanja i dostavljanja liste propisa čije se donošenje predlaže u kalendarskoj godini, uz navođenje nosioca izrade i okvirnog roka za izradu.U postupku izrade nacrta, odnosno predloga propisa, predstavnici preduzetničkih udruženja će biti imenovani za članove radnih grupa u skladu sa važećim propisima ili na osnovu javnog poziva kako bi im se dala realna mogućnost uticaja na nacrte,odnosno predloge propisa

 III  PREISPITATI SVE PLANSKE RAZVOJNE DOKUMENTE I POSTOJEĆE 

        GRADSKE ODLUKE KOJE UTIČU NA USLOVE POSLOVANJA

 • analizirati na Preduzetničkom savetu šta sve opterećuje poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika  i onda i na osnovuurađene Analize preispitati i doraditi postojeće gradske odluke  koje utiču na uslove poslovanja sa ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za postojeće preduzetnike kao i stvaranjem uslova za povećanje broja novih preduzetnika  i povećanje broja radnika u postojećim radnjama i preduzećima.
 • posebna pažnja mora biti posvećena preispitivanju i izmeni odluka kojima se utvrđuju finansiske obaveze preduzetnicima kako bi one bile primerene privrednoj situaciji,realnim tržišnim vrednostima i realnim mogućnostima(naknade za korišcenje i uredenje gradevinskog zemljišta ,porezi na imovinu,lokalne komunalne takse ,naknade za odnošenje smeća i sl.)

IV  PREISPITATI SVE AKTE I POSTOJEĆE ODLUKE KOJE SE  ODNOSE NA USLOVE INVESTIRANJA                                   STRANIH        KOMPANIJA I STAVITI JE NA UVID JAVNOSTI

 • Preduzetnički savet na osnovu Analize koju će uraditi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj treba da predložii Skupštini grada u kom pravcu treba usmeriti podsticaje za strane investitore i uslove koje treba da ispune
 • predložiti  uređenje postupka pregovaranja i odlučivanja o zahtevima stranih i domaćih investitora za investiranje u Sremsku Mitrovicu

V  USTANOVITI  RADNE SASTANKE SA PREDUZETNICIMA

 • Povodom pokrenute i obrazložene inicijative udruženja preduzetnika resorni funkcioneri sektora preduzetništva treba da organizuje sastanke predstavnika zainteresovanih preduzetnika  i predstavnika nadležnih organa i organizacija kako bi se ta pitanja brže  inicirala za  rešavanje(dozvole,rešenja i sl.
 • povodom inicijative za razmatranje problematike čije rešavanje nije u direktnoj  nadležnosti lokalne samouprave u smislu odlučivanja , a tiču se položaja malih i srednji preduzeća i preduzetnika na lokalnom nivou i na osnovu toga   odražavaju se i na stanje u  lokalnoj zajednici
 • Povodom inicijative za preispitivanje primene različitih odluka i propisa   koje primenjuju lokalni ili detaširani republički organi , a tiču se principijelnih stvari i  predstavljaju pojavu na koju reaguju organiorganizacije poslodavaca tražeći   zaštitu , preispitivanje ili ukidanje donete  odluke i slično
 • Radi uspostavljanja poslovne i druge saradnje sa predstavnicima stranih investitora kao i državnih organa sastanke kako bi se i na taj način ostvarili dodatni  kontakti lokalnih  preduzetnika sa njima
 • radi redovnog razmatranja i analiziranja kako Poreska policija i Poreska uprava  kontrolišu lica koja obavljaju neregistrovanu odnosno neprijavljenu delatnost

VI.OSNOVATI  FOND ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA GRADA SREMSKA MITROVICA   

 • Osnovna namena ovog Fonda treba da  omogući preduzetnicima i malim (i srednjim) preduzećima da, pod povoljnijim uslovima od komercijalnih, obezbede deo sredstvaza proširenje kapaciteta postojećih objekata, nabavku opreme ,podsticanje izvoza, izlaganje na sajmovima,uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje novih tehnologija i td.kako bi zapošljavali nove radnike kao injihovim udruženjima da konkurišući konkretnim projektima za dodelu bespovratnih sredstava koji će doprinositi  posticanju razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i samim tim doprinela ukupnom ekonomskom razvoju  privrede Grada
 • Fondom treba da  upravlja Upravni odbor koji će imenovati Skupština grada i koji će biti sastavljen od predstavnika lokalnih institucija i uprava koje se  bave pitanjima preduzetništva kao i predstavnika lokalnih preduzetničkih udruženja(Privredna  komora,udruženje poslodavaca,opšte udruženje preduzetnika).Predsedavajući Upravnog odborana na godinu dana smenjivaće se po redosledu od predstavnika udruženja  preduzetnika i poslodavaca .

     VII.UNAPREDITI RAD KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ KAKO BI ONA 

          POSTALA I SERVIS I POMOĆ LOKALNIM PREDUZETNICIMA A NE SAMO  STRANIM  INVESTITORIMA

 1. preispitati odluke kojima se uređuje nadležnost i delatnost Kancelarijеi jasno  definisati da je njen zadatak da unapredi poslovnu klimu u i podstakne brži ekonomski razvoj Grada delujući istovremeno u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici
 2. unaprediti informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou
 3. Identifikovati  potrebe i definisati način pomoći pri rešavanju potreba preduzetnika radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojećih i novih firmina sledećim pitanjima
  a) unapređenje pristupa izvoznim tržištima
 •   identifikacija potencijalnih tržišta za plasiranje proizvoda/usluga, izlazak i  opstanak na istim
 • izraditi bazu izvoznog potencijala lokalnih firmi i istu postaviti na sajt grada
 • organizovati grupnе nastupе na sajmovima,
 • istraživanje  ciljnih tržišta i organizovati učеšćе lokalnih firmi na      mеđunarodnim sajmovima,
 • organizaovati izvoznе posеta za sеktorе sa najvеćim izvoznim mogućnostima kao i   posеta stranih kupaca zainteresovanih za robe naših firmi

b)Unaprеđеnjе pristupa izvorima finansiranja

 • Unaprеditi informisanja prеduzеtnika o raspoloživim izvorima finansiranja i pružati neposrednu i blagovremenu pomoć i podršku u pripremi konkursne dokumentacije i izradi projekata za učešće na konkursima za dobijanje kredita i subvecija pod povoljnim uslovima koje dodeljuje Fond za razvoj,Agеncija za osiguranjе i finansiranjе izvoza ,Ministsrstvo za privredu,Razvojna agencija i sl

c)organizovanjе i pružanjе  dirеktnе podrškе prеduzеtnicima za  implеmеntaciju standarda kvalitеta

d)kontinuirani razvoj ljudskih resursa

 • radi obеzbеđеnja radnе snagе koja jе dovoljno stručna, sposobna i vеšta unaprеditi mеhanizam praćеnja i prеdviđanja potrеba  privrеdе i usklađivanja obrazovnih profila