Inicijativa za zaključivanje Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica

                      Predstavnici Unije poslodavaca grada Sremske Mitrovicena sastanku sa Načelnicom gradske uprave za obrazovanje koji je održan 8 marta izneli su osnovne ideje kako  se pitanje praktične nastave može unaprediti unapređujući istovremeno i saradnju škola , udruženja poslodavaca i organa lokalne samouprave koji se bave obrazovanjem.Unapređenje takve saradnje ili bolje rečeno partnerstva predviđeno je i izmenama Zakona o obrazovanju prema kome su predstavnici udruženja poslodavaca osnovanih na lokalu dobili pravo za učešće u školskim odborima što će omogućiti aktivno učestvovanje u izradi i sprovođenju obrazovnih programa a posebno u obavljanju praktične nastave.

               Na inicijativu Unije poslodavaca grada Sremske Mitrovice održan je  sastanak na kojem su učestvovali i direktori pojedinih srednjih škola radi razmatranja predloga o daljim zajedničkim aktivnostima koji su dali podršku ovoj inicijativi.

                                                   ●●●

               Odsustvo partnerske saradnje škola,Uprave za obrazovanje i organizacije poslodavaca uz sporu promenu zakonske regulative koja uređuje materiju zanatskog i drugog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja za koje je zainteresovan sektor zanatstva ,malih i srednjih preduzeća glavni su razlozi za brojne primedbe na stanje u ovoj oblasti.

                   Polazeći od sadašnje situacije i iskustava po pitanju praktične nastave a u cilju unapređenja od naredne školske godine Unija poslodavaca grada Sremske Mitrovice ovim putem pokreće inicijativu za potpisivanje lokalnog Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica čiji potpisnici bi pored našeg udruženja bili i predstavnici lokalne samouprave,stručnih škola,roditelja,lokalnih medija,Nacionalne službe za zapošljavanje i dr.

                  Izradili bi upitnik i anketirali poslodavce  radi uvida u njihove tehničke kapacitete ,opremljenost ,uslove rada ,zainteresovanost sa prijem đaka na praksu,planove razvoja i potrebe za ljudskim resursima , analizu stanja i dosadašnja iskustva sa praksom đaka i sl.

                   Na osnovu ovog Sporazumom uradili bi Ugovor o obavljanju praktične nastave čiji bi potpisnik osim škole i našeg udruženja bili i pojedinačni poslodavci koje pristupe sporazumu  kao  i roditelji učenika koji idu na praksu.Na ovaj način Udruženje poslodavaca imalo bi veće učešće u obezbeđenju uslova za kvalitetnu praktičnu nastavu,kao i njegovom učešću u ispitnim komisijama koje proveravaju stečene praktične veštine na kraju školovanja,a roditelji za veću odgovornost za odnos njihove dece prema prisustvovanju praktičnoj nastavi. 

                 Sporazumom za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica i Ugovorom o obavljanju praktične nastave uredili bi pitanja kao što su:izrada plana i programa rada praktične nastave,uputstvo za obavljanje praktične nastave ,prava i obaveze škole, prava i obaveze učenika,prava i obaveze roditelja/staratelja,dužnosti poslodavca koji sklapa ugovor, interno licenciranje zanatskih radionica i pravnih subjekata za sticanje prava primanja učenika na praktičnu nastavu, stipendije polaznika,naknade učenicima za vreme obavljanje prakse,praksa za vreme raspusta, učešću poslodavaca u ispitnim komisijama,i td.

              Skupštini grada bi se predložilo donošenje odluke kojima bi se poslodavci koji učestvuju u prijemu đaka na praksu ,a potom i u radni odnos materijalno stimulisali ,kao i dodeli stipendija za đake koji se školuju za deficitarna zanimanja.

              Radi promocije ovog projekta uradiće se predlog mediske promocije putem lokalnih medija kako bi se lokalna zajednica informisala o projektu i rezultatima .

              Formirali bi zajedničku radnu grupu koja bi radila na konkretizaciji celog projekta.