Izjava o nepristupanju

На основу Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) и Правилника о упису удружења послодаваца у Регистар („Сл. гласник РС“, бр. 29/2005), а у складу са чл. 15. Статута ,,Уније послодаваца града Сремска Митровица,, на Оснивачкој скупштини Удружења, одржаној дана, 13.11.2012 године у Сремској Митровици, донета је

ОДЛУКА

О неприступању удружења послодаваца,,Униja послодаваца града Сремска Митровица ,,
ни једном удружењу послодаваца вишег – републичког нивоа организовања

I

Обзиром на неповољна претходна искуства у чланству послодавачких организација републичког нивоа, чланови оснивачке Скупштине одлучили су да одлуку о евентуалном приступању некој послодавачкој организацији донесе Скупштина након прибављеног мишљења свих чланова када организацији приступи довољан број послодаваца за подношење захтева Министарству рада за утврђивање репрезентативности и Управни одбор приложи информацију о броју послодавачких организација републичког нивоа ,условима приступања,начину њиховог организовања,методу и садржају рада и обезбеђењу услова за могућност утицаја локалне организације на доношење одлука органа таквог удружења.

II

Ова Одлука ступа на снагу 7 дана након објављивања на огласној табли Удружења.

У Сремској Митровици,
Дана, 13.11.2012 године

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.