Kako i zašto poslodavci treba da osnuju opštinsko i gransko udruženje poslodavaca

Kako i zašto poslodavci treba da osnuju opštinsko i gransko udruženje poslodavaca

Poslodavci koji iskažu zainteresovanost da osnuju lokalnu organizaciju poslodavaca neka nam se obrate i pružićemo im svu neophodnu dokumentaciju i pomoć da ovu aktivnost uspešno završe

Lokalna i granska udruženja poslodavaca su nezavisne i nestranačke organizacije u koju poslodavci dobrovoljno stupaju radi predstavljanja,zastupanja i zaštite svojih poslovnih interesa , osnovana na osnovu odredbi Zakona o radu
Osnivanje Udruženje poslodavaca za teritoriju opštine / grada i Udruženja poslodavaca za određenu granu delatnosti obavlja se na osnovu čl . 216 Zakon o radu činom održavanja Osnivačke skupštine i sprovođenjem svih radnji koje se upisuju u Zapisnik sa osnivačke skupštine a koji je dokaz da su osnivači (bar 10 poslodavaca) u svojstvu skupštine održali Osnivačku skupštinu i na njoj doneli sve neophodne odluke kao što su :  Akt o osnivanju udruženja poslodavaca sa potpisom Osnivača , Statut udruženja , Odluku o izboru Organa udruženja ( Upravni i Nadzorni odbor  Izbor Lica za predstavljanje i zastupanje ,  Odluka o Sedištu udruženja ,  Odluku o ( ne ) pristupanju udruženju višeg nivoa organizovanja .
Da bi osnovano udruženje poslodavaca / lokalno ili gransko / bilo upisano u Registar udruženja poslodavaca koji se vodi pri Ministarstvu rada ,  zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije lice za predstavljanje i zastupanje udruženja podnosi Ministarstvu rada zahtev za upis i prilaže svu neophodnu dokumentaciju na osnovu Pravilnika o upisu udruženja u registar ( ” Službeni glasnik RS” broj 29 od 1. aprila 2005 ) a koja je usvojena na Osnivačkoj skupštini . Sem gore navedenih dokumenata Ministarstvu se podnose i kopije pristupnica svih članova kojim će se dokazati da članovi osnovanog udruženja zapošljavaju najmanje 5 % zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih sa te teritorije odnosno te grane delatnosti ( član 216 .  ZORa ) , a prema podatcima Republičkog zavoda za statistiku .

Danom upisu u Registar udruženja poslodavaca stiče se svojstvo pravnog lica . Pravna i poslovna sposobnost, kao i svojstvo reprezentativnosti, imaju veliki značaj za udruženje poslodavaca jer ona tada ima određena prava koja se udruženju koje to svojstvo nema ne priznaju. Takvim pravima smatraju se prema članovima 238 i 239 Zakona o radu: Pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora;Pravo na učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova; Pravo na učešće u radu tripartitnih institucija i tela; Pravo na učešće u radu multipartitnih institucija i tela;
Ovo je jedan od preduslova da bi se na određenom lokalu osnovao Socijalno-ekonomski savet i da bi poslodavci mogli da učestvuju u radu i drugih radnih tela kao što su Savet za zapošljavanje,Privredni savet i td.
Takođe je potrebno ispuniti i uslov reprezentativnosti poslodavačke organizacije na određenoj teritoriji odnosno grani za šta je potrebno da poslodavačka organizacija okuplja najmanje 10% poslodavaca sa te teritorije odnosno grane , koji zapošljavaju NAJMANJE 15% od ukupnog broja zaposlenih sa te teritorije odnosno grane ako je u pitanju Gransko udruženje poslodavaca

Ispunjenjem i dokazom ovih formalnih uslova, ova Udruženja imaju legitimno pravo da predstavljaju poslodavce u svojoj lokalnoj sredini i na nivou grane a pristupanjem višim oblicima organizovanja da učestvuju u zaštiti poslodavačkih interesa i na pokrajinskom i na republičkom nivou.
Udruženja poslodavaca na lokalnom nivou , poslodavci osnivaju da bi zastupali i branili interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i predlagali izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost , povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje.

Da bi Udruženja poslodavaca opštine / grada mogla da zastupaju i brane interese preduzetnika neophodno je da sopstvenom aktivnošću i inicijativama doprinesu formiraju tripartitnih radnih tela ( Socijalno-ekonomskih saveta i Saveta za zapošljavanje ) i foruma ( Privredni savet ) kako sa predstavnicima lokalne vlasti tako i sa opštinskim odborima političkih partija , uključenju predstavnika udruženja poslodavaca u ta tela kao i u pojedina skupštinska radna tela kako bi se uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog predstavnika lokalne vlasti , političkih partija i udruženja poslodavaca što bi omogućilo da se zastupa i brani interes preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka , propisa i Zakona i predlažu izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost i povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje
Tek osnivanjem gore navedenih tela i imenovanjem svojih predstavnika u ta tela stiču se uslovi da kroz institucionalno uspostavljen dijalog lokalno udruženje poslodavaca ima mogućnost da ostvaruje ciljeve zbog kojih se osniva ,odnosno mogućnost da predstavlja i zastupa članstvo i da ravnopravno sa drugim društvenim akterima učestvuju u ovom telu koje se bavi pitanjima koja su od intersa za materijalni i socijalni položaj poslodavaca i njihovih zaposlenih .

Osnivanjem poslodavačkih organizacija pojedinih grana-sektora u skladu sa Zakonom o radu i pristupanjem dovoljnog broja poslodavaca obezbediće se uslovi za sticanje reprezentativnosti što bi omogućilo potpisivanje Sporazuma o sektorskom dijalogu i strateškom partnerstvu sa Sindikatima tih grana i da na osnovu njega samostalne i reprezentativne organizacije poslodavaca i sindikata tih grana na osnovu Sporazuma osnuju Ekonomsko-socijalni saveti grana od svojih predstavnika u čiji sastav će zajednički biti pozvani i predstavnici sekretarijata Vlade Vojvodine , odnosno Vlade Srbije od značaja za delatnost tih grana čime će biti stvoreni institucionalni uslovi da udruženja poslodavaca i sindikata mogu da učestvuju u rešavanju pitanja koji se tiču njihovog ekonomskog i socijalnog položaja .

Osnivanje sektorskog Ekonomsko- socijalnog saveta od višestrukog je značaja za neposredne aktere socijalnog dijaloga kao i sveobuhvatnu primenu standarda EU na području odnosa socijalnih partnera i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga a posebno radi zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora za grane .

Vojvodini i Srbiji su ubrzano potrebne lokalne poslodavačke organizacije a posebno granske koje će biti osnovane u skladu sa Zakonom o radu i upisane u Registar , čija organizacija ide odole prema gore . Ali, da bi poslodavci bili zainteresovani da osnuju svoju gransku organizaciju neophodno je da Pokrajinska i Republička vlast omogući da ona može da ostvaruje ciljeve zbog kojih je osnovana.Za to je potrebno institucionalizovanje dijaloga na nivou grana , regiona , Pokrajine i Republike i sa stanovišta doprinosa koji on može da donese za popravljanje ekonomskog položaja poslodavaca i zaposlenih te grane uloga granskog dijaloga je nemerljiva .