Lokalni savet za zapošljavanje prihvatio inicijativu Unije poslodavaca grada

Lokalni savet za zapošljavanje prihvatio inicijativu Unije poslodavaca grada

Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica da se Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2014 god.omogući našem udruženju da u saradnji sa osnovnim i srednjim školama , zainteresovanim poslodavcima i  zainteresovanim učenicima osmog razreda i njihovim roditeljima organizujemo radionice u periodu februar- april u deset firmi različite delatnosti kako bi ,,osmacima,, predstavili pojedina zanimanja i zainteresovali ih za školovanje za ta zanimanja a istovremeno im predstavili i mogućnost obavljanja praktične nastave i mogućnosti dobijanja pripravničkog statusa nakon završetka školovanja i konačno stalnog zaposlenja po završetku pripravničkog staža,,

          Putem svog predstavnika u  Savetu za zapošljavanje grada Sremska Mitrovica   prilikom razmatranja nacrta Akcionog plana zapošljavanja za 2014 god.na sednici koja je održana 16.decembra predložili smo dve mere .Jedna se odnosila na Sajam profesionalne orjentacije a drugi na donošenje i potpisivanje lokalnog Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica.

          Uz uvažavanje svih predloženih mera i inicijativa mi smatramo da se deo aktivnosti mora usmeriti i na unapređenje saradnje škola i preduzeća kako bi se koliko je moguće zaustavio trend školovanja dece koja posle ne mogu naći posao u svojoj struci a posebno zbog toga što u procesu školovanja nisu imali odgovarajuću praksu kod poslodavaca gde bi posle i ostali da rade. Učenička praksa nije izgrađena kao direktna spona srednjoškolaca i budućih poslodavaca, koncipirana u skladu sa potrebama tržišta rada i uz aktivno učešće poslodavaca u osmišljavanju plana i programa prakse, što sada nije slučaj, kako bi se povećala njihova motivacija.U obrazloženju inicijative istaknuto je takođe da je :

– nedovoljna saradnja udruženja poslodavaca i osnovnih i srednjih škola,

– škole ne koriste određenu autonomiju koji im daje Zakonski okvir u prilagođavanju  

   svojih  planova i programa lokalnim karakteristikama tržišta

– nema akreditacije i sertifikacije poslodavaca kod kojih bi se realizovala praktična  

   nastava

– nema regulative za podsticaje poslodavcima koji organizuju učeničku praksu

           Naše udruženje je zato predložilo da se postojeći sajmovi profesionalne orjentacije koji se održavaju u trajanju od dva dana u toku aprila meseca dopuni mogućnosti da mi kao poslodavačko udruženje u saradnji sa osnovnim i srednjim školama , zainteresovanim poslodavcima i  zainteresovanim učenicima osmog razreda i njihovim roditeljima organizujemo radionice u periodu februar- april u desetak firmi različite delatnosti kako bi ,,osmacima,, (a moguće i ,,sedmacima,,) predstavili ova zanimanja i zainteresovali ih za školovanje za ta zanimanja a istovremeno im predstavili i mogućnost obavljanja praktične nastave i moguđnosti dobijanja pripravničkog statusa nakon završetka školovanja i konačno stalnog zaposlenja po završetku pripravničkog staža,,

           Ovi susreti biće iskorišćeni za promociju predloga lokalnog Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica čiji potpisnici bi pored našeg udruženja trebalo da budu i i predstavnici lokalne samouprave,stručnih škola,roditelja,lokalnih medija,Nacionalne službe za zapošljavanje i dr. kojim bi uredili pitanja kao što su: izrada plana i programa rada praktične nastave,uputstvo za obavljanje praktične nastave ,prava i obaveze škole, prava i obaveze učenika,prava i obaveze roditelja/staratelja,dužnosti poslodavca koji sklapa ugovor, interno licenciranje zanatskih radionica i pravnih subjekata za sticanje prava primanja učenika na praktičnu nastavu, stipendije polaznika,naknade učenicima za vreme obavljanje prakse,praksa za vreme raspusta, učešću udruženja poslodavaca u ispitnim komisijama,i td.