MOŽE LI MITROVAČKI SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE DA RADI BOLJE

MOŽE LI MITROVAČKI SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE DA RADI BOLJE

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na sednici koja je održana 19.juna usvojio je Predlog inicijative za izmene Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje sa ciljem da se njegovom dopunom unaprediti organizacija , način rada i odlučivanja , priprema sednica i dnevnih redova, donošenje Programa rada saveta kako, bi se prekinula praksa zakazivanja Saveta od danas za danas, telefonskim putem bez pismenog poziva i materijala što nas kao organizaciju onemogućava da organi Unije konsultuju članstvo i utvrde stav u povodu pitanja koja su na dnevnom redu i koje će naš predstavik zastupati na sednici

Prilikom predlaganja ovih izmena poslovnika pošli smo od pretpostavki:

• Lokalni saveti za zapošljavanje probleme nezaposlenosti i zapošljavanja rešavaju na principima partnerstva lokalne samouprave,institucija koje se bave problemima zapošlljavanja ,organizacija sindikata i poslodavaca koji zastupaju interesa tržišta rada i kapitala i organizacija civilnog društva koja se bave zaštitom interesa određenih kategorija nezaposlenih lica(invalida,žena ,omladine,etičkih manjina i dr.) kao i predstavnika medija.

• da je neophodno da se Savet što bolje osposobi i unaprediti kapacitet, kako bi na što bolji način kreirao i primenjivao lokalne planove zapošljavanja koji mogu da odgovore izazovima lokalnog tršišta rada, a u isto vreme i konkurišu za sredstva iz nacionalnih i evropskih fondova i da privuče što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kada ona budu dostupna.Treba znati da će prednost imati lokalne samouprave i saveti koji su se već dokazali u saradnji na nacionalnom nivou.

• da kroz institucionalno uspostavljen dijalog i partnerstvo lokalno udruženje poslodavaca kao i druga udruženja koja učestvuju u radu saveta imaju mogućnost da ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovan ,odnosno mogućnost da predstavljaju i zastupaju članstvo i da ravnopravno sa drugim društvenim akterima učestvuju u ovom telu koje se bavi pitanjima obezbeđenja kadrova za naše firme i ujedno rešavanjem problema nezaposlenosti kao jednim od najvažnijih društvenih pitanja.

• Stavove za nastupanje našeg predstavnika u Savetu za zapošljavanje utvrđuje Upravni odbor udruženja nakon povratnog mišljenja članova udruženja na dostavljeni inicijalni predlog elektronskom poštom.Ukoliko nam se ne ostavi barem pet do sedam dana za ove aktivnosti ,a posebno ako se i blagovremeno elektronskom poštom ne dostavi poziv i materijali o kojima se diskutuje da bi smo ih mogli proslediti članstvu na upoznavanje i mišljenje smatramo da nisu obezbeđeni uslovi da možemo aktivno učestvovati i dati svoj doprinos utvrđivanju najboljih predloga i nemožemo zastupati poslodavce na način utvrđen Statutom udruženja i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.Smatramo da se ovo pitanje jednako odnosi i na organizacije sindikata kao i druga udruženja koja treba da budu konsultovano po određenim pitanjima u procesu odlučivanja.

Izmenama i dopunama Poslovnika predložili smo minimum izmena koje će doprineti ostvarenju gore navedenih pretpostavki