NA POTEZU JE GRADONAČELNIK SREMSKE MITROVICE

NA POTEZU JE GRADONAČELNIK SREMSKE MITROVICE

Kao što je dogovoreno na sastanku Gradonačelnika Sremske Mitrovice Vladimira Petković i predsednika Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica Bogdana Kavazovića koji je održan 16 avgusta u Gradskoj kući ,Gradonačelniku su dostavljene prve četiri obrazložene Inicijative koje se odnose na prvo i  najvažnije  pitanje  od sedam istaknutih koje su u pismenoj formi predstavljeni na pomenutom sastanku.

Bez institucionalno uspostavljenog dijaloga lokalno udruženja poslodavaca nije u mogućnosti da ostvaruje ciljeve zbog kojih se osniva .Ako na nivou Grada ne funkcionišu na zakonom utvrđenom načinu institucije za dijalog sa preduzetnicimA        onda   ono nema gde da predstavlja i zastupa članstvo jer njegovi predstavnici nisu  imenovani i ne  učestvuju u telima  gde mogu da iznose  stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na  dnevnom redu ili je aktuelno za privrednike.

Gradonačelniku Sremske Mitrovice dostavljene su obrazložene inicijative koje se odnose na aktiviranje onih institucija za dijalog sa preduzetnicimA        koje ne funkcionišu kao i predlozi koji se odnose na unapređenje osnovanih čiji rad bi mogao biti značajno bolji i to:

  • Predlog novog Sporazuma o učesnicima, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta koji su predložili Unija poslodavaca grad Sremska Mitrovica i Savez  samostalnih  sindikata kako bi se aktivirao Socijalno ekonomski savet
  • Predlog za izmene Poslovnika o radu  Lokalnog saveta za zapošljavanje koji će unaprediti  rad i urediti organizaciju, način rada i odlučivanja, priprema sednica i dnevnih redova kao i Program rada sa orjentacionim pregledom prioritetnih tema koje će se razmatrati na sednicama Saveta
  •  Predlog za osnivanje Privrednog  saveta, kao radnog tela gradskog veća na načelima koje je predložila Stalna konferencija gradova i opština,u svom modelu statuta grada/opštinekojim se obezbeđuje predstavnicima privrede mogucnost da u kontinuitetu i na jasno definisan način ušestvuju u procesu izmena i donošenja svih gradskih odluka i politika kojima se uređuje privredni ambijent u lokalnoj samoupravi i da na njega direktno utiču i kasnije prate njegovo sprovođenje.
  • Predlog da predstavnici udruženja poslodavaca budu imenovani u školske odbore srednjih stručnih škola kako bi se povećao uticaj poslovne zajednice i poslodavaca na proces pripreme obrazovnih programa i posebno na uključenje učenika u radnu praksu i praktičan rad
  • Predlog za osnivanje Lokalnog  Saveta za razvoj ljudskih resursa u koji će biti uključeni svi akteri od značaja za obrazovanje posebno za potrebe lokalnih preduzetnika biće dostavljen naredne nedelje nakon njegovog razmatranja na Upravnom odboru Unije poslodavaca
  • Istaknut je zahtev da predstavnici udruženja poslodavaca  treba da dobiju mesto u Savetu za razvoj lokalne samouprave i pojedinim radnim telima i komisijama veća i skupštine koja su od interesa za preduzetnike  kako bi mogli da iznose stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na dnevnom redu ili je aktuelno za privrednike a tiču se socijalnog i ekonomskog položaja poslodavaca i njihovih zaposlenih

Nakon dostavljenih dokumenata zatražen je prijem kod Gradonačelnika kako bi se  otvorila rasprava o dostavljenim inicijativama i utvrdilo dali postoji politička volja  da i u našem gradu u predviđenim telima za to konačno profunkcioniše dijalog preduzetnika i loklne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka i propisa  koja se tiču uslova našeg poslovanaj kao i unapređenja rada lokalnih organa  koji treba da preduzimaju mere i aktivnosti koje obezbeđuju sigurnije poslovanje ,unapređenje pristupa izvorima finansiranja i novim tržištima, kontinuirani razvoj ljudskih resursa,jačanje održivosti i konkurentnosti firmi , povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje.