NALED preporučio usvajanje Zakona o zanatstvu i osnivanje Zanatske komore

NALED preporučio usvajanje Zakona o zanatstvu i osnivanje Zanatske komore

Objavljena nova Siva knjiga NALED-a sa sto preporuka od kojih 21 nova za smanjenje birokratije i unapređenje uslova za poslovanje.

Ministarstvu privrede preporučeno

ZAKONSKI UREDITI OBLAST ZANATSTVA

OPIS PROBLEMA

Oblasti zanatstva nije zakonski uređena, što uzrokuje broj ne probleme u poslovanju preduzetnika koji tradicionalno spadaju u red “zanatlija”, a državu onemogućuje u jasnom definisanju javnih politika koje bi bile usmerene na podršku ovom značajnom i vrlo ranjivom sektoru privrede.Dodatno, treba napomenuti da zanatlija ne mora istovremno biti i preduzetnik registrovan u APR-u, već on može delovati i kao lice u radnom odnosu ili lice angažovano ugovorom o delu, a svoje proizvode može prodavati na pijaci, pa je pot puno jasno da uređen pravni okvir za poslovanje preduzet –
nika nije dovoljan da bi uredio pravni tretman zanatlije, kao lica sa praktičnim znanjima, koja se stiču kroz specifično obrazovanje, ali pre svega praksom na specifičnim poslovima.Evidentne su posledice višedecenijskog nedostatka pravnog okvira i efikasnih javnih politika u sektoru zanatsvta i ogledaju se u nedostatku na tržišti rada odgovarajućih profila zanatskih zanimanja. Usled intenzivne gradnje uočljiviji je nedostatak zanatlija u oblasti građevinarstva, ali ništa bolja situacija nije ni u prehrabenom, tekstilnom i drugim sektori ma, što se negativno odražavana na investicije.
Nedostatkom regulatornog okvira za poslovanje naročito supogođeni tradicionalni i umetnički zanati, koje su potpuno potisnuli proizvodi iz masovne proizvodnje i uvoza, što ne gativno utiče na očuvanje tradicije i naseljenost ruralnih područija, što se negativno odražava i na turističke potencijale Srbije. Napominjemo da je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nema zakon kojim se uređuje oblast zanatstva.

PREDLOG REŠENJA

Predlažemo usvajanje Zakona o zanatstvu, kojim će se:
• Zanatlija definisati kao fizičko lice, koje je usko stručno obučeno za obavljanje specifičnih manuelnih poslovna, a koje te poslove može obavljati bilo samostalno, bilo kao deo proizvodnog procesa, nezavisno od načina angažovanja na tim poslovima;
• Posebno definisati stari i umentički zanati kao zanimanja,odnosno veštine od posebnog interesa za očuvanje kulturne tradicije;
• Propisati da se javne politike u oblasti zanatstva na nivou Vlade definišu programom, koji je dokument javnih politika koji se donosi za period od 3-5 godina.

Razmotriti mogućnost osnivanja Zanatske komore Srbije, sa nadležnošću za vođenje evidencije zanatlija, u koju bi se unosili bitni podaci o zanatlijama, uključujući i podatke o zanatima za koje su obučeni, raspoloživost za podučavanje šegrta i druge podatke od značaja za njihovo poslovanje, kontrolu kvaliteta rada i uživanje podsticaja i subvencija. Alternativno je moguće vođenje te evidencije Zakonom poveriti i nekoj od postojećih institucija, ali je neophodno pažljivo definisati
nadležnosti u vezi sa nadzorom koji bi se sprovodio u skladu sa Zakonom.