Novi tekst Sporazuma o Socijalno-ekonomskom savetu grada

Novi tekst Sporazuma o Socijalno-ekonomskom savetu grada

Unija poslodavaca i Savez samostalnih Sindikata zajednički predložili novi tekst Sporazuma o Socijalno-ekonomskom savetu grada

Prvi put od kada su pre 13 god osnovani Socijalno-ekonomski saveti jedna lokalna poslodavačka i sindikalna organizacija na zajedničkoj sednici svojih organa utvrdili su predlog Sporazuma o učesnicima i načinu rada ovog tela polazeći od 10-o godišnjeg učešća i iskustava u radu ovog tela i uputili ga izabranom Gradonačelniku na razmatranje i potpisivanje. Tekstom izmenjenog Sporazuma razrešavaju se sve nejasnoće koje su uticale da se Savet ne konstituiše u razumnom roku nakon lokalnih izbora i da počne u kontinuitetu da ostvaruje svoju društvenu ulogu.

Savez Sindikata je prihvatio našu inicijativu i koncept da poslodavci i sindikati,odnosno njihove organizacije zajednički definišu predlog izmena postojećeg Sporazuma obzirom da su naše organizacije stalni učesnici Saveta a da se na strani lokalne samouprave i nakon lokalnih izbora vlast smenjuje i dolaze predstavnici drugih stranaka i koalicija i da za razvoj dijaloga i učešće u odlučivanju o pitanjima koji se tiču materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih zainteresovane samo poslodavačke i radničke organizacije te da one moraju imati pravo inicijative i mehanizme uređene Sporazumom kako bi se nakon izbora Savet konstituisao u najkraćem roku i počeo se baviti rešavanjem pitanja zbog kojih se i osniva.

Među najvažnijim pitanjima na kojima je postignut potpuni konsenzus obe organizacije odnosio se na pitanja uređenja pravnog statusa udruženja poslodavaca i sindikata da bi bili učesnici sporazuma,procedure potpisivanja Sporazuma nakon izbora nove lokalne vlasti i konstituisanja novog saziva kao i definisanje strukture učesnika Sporazuma kako bi predstavnici lokalne samouprave bili najodgovornija lica koja su u gradu Sremska Mitrovica odgovorni za ključne oblasti za koje su poslodavci i sindikati zainteresovani kao što su: privreda i preduzetništva ,urbanizam,komunalni i inspekciski poslovi,obrazovanje ,zdravstvena,socijalna i zaštita životne sredine

Ovim predlogom sporazuma utvrđeni su novi standardi za rad ovog tripartitnog tela za koji verujemo da će poslužiti i drugim sredinama u Vojvodini i Srbiji kako bi se uspostavio kontinuirani dijalog bez koga nema pristupa Evropskoj uniji.

Novi koncept teksta Sporazuma zasnovan je na ključnom stavu uspostavljanja dijaloga koji je definisan članom 14 stav tri Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu koji kaže da ako dva ušesnika pokrenu inicijativu za obrazovanje lokalnog saveta ostali učesnici su dužni da prihvate inicijativu.