Obrazloženje inicijative za izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta za zapopšljavanje

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na sednici koja je održana 19.juna usvojio je Predlog inicijative za izmene Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje sa ciljem da se njegovom dopunom unaprediti organizacija , način rada i odlučivanja , priprema sednica i dnevnih redova, donošenje Programa rada saveta kako, bi se prekinula praksa zakazivanja Saveta od danas za danas, telefonskim putem bez pismenog poziva i materijala što nas kao organizaciju onemogućava da organi Unije konsultuju članstvo i utvrde stav u povodu pitanja koja su na dnevnom redu i koje će naš predstavik zastupati na sednici
Prilikom predlaganja ovih izmena poslovnika pošli smo od pretpostavki:

• Lokalni saveti za zapošljavanje probleme nezaposlenosti i zapošljavanja rešavaju na principima partnerstva lokalne samouprave,institucija koje se bave problemima zapošlljavanja ,organizacija sindikata i poslodavaca koji zastupaju interesa tržišta rada i kapitala i organizacija civilnog društva koja se bave zaštitom interesa određenih kategorija nezaposlenih lica(invalida,žena ,omladine,etičkih manjina i dr.) kao i predstavnika medija.

• da je neophodno da se Savet što bolje osposobi i unaprediti kapacitet, kako bi na što bolji način kreirao i primenjivao lokalne planove zapošljavanja koji mogu da odgovore izazovima lokalnog tršišta rada, a u isto vreme i konkurišu za sredstva iz nacionalnih i evropskih fondova i da privuče što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kada ona budu dostupna.Treba znati da će prednost imati lokalne samouprave i saveti koji su se već dokazali u saradnji na nacionalnom nivou.

• da kroz institucionalno uspostavljen dijalog i partnerstvo lokalno udruženje poslodavaca kao i druga udruženja koja učestvuju u radu saveta imaju mogućnost da ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovan ,odnosno mogućnost da predstavljaju i zastupaju članstvo i da ravnopravno sa drugim društvenim akterima učestvuju u ovom telu koje se bavi pitanjima obezbeđenja kadrova za naše firme i ujedno rešavanjem problema nezaposlenosti kao jednim od najvažnijih društvenih pitanja.

• Stavove za nastupanje našeg predstavnika u Savetu za zapošljavanje utvrđuje Upravni odbor udruženja nakon povratnog mišljenja članova udruženja na dostavljeni inicijalni predlog elektronskom poštom.Ukoliko nam se ne ostavi barem pet do sedam dana za ove aktivnosti ,a posebno ako se i blagovremeno elektronskom poštom ne dostavi poziv i materijali o kojima se diskutuje da bi smo ih mogli proslediti članstvu na upoznavanje i mišljenje smatramo da nisu obezbeđeni uslovi da možemo aktivno učestvovati i dati svoj doprinos utvrđivanju najboljih predloga i nemožemo zastupati poslodavce na način utvrđen Statutom udruženja i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.Smatramo da se ovo pitanje jednako odnosi i na organizacije sindikata kao i druga udruženja koja treba da budu konsultovano po određenim pitanjima u procesu odlučivanja.

Izmenama i dopunama Poslovnika predložili smo minimum izmena će doprineti ostvarenju gore navedenih pretpostavki :

• Uopšteni naziv učesnika na strani sindikata i poslodavaca obzirom da se ovde mogu vremenom dešavati promene u smislu gašenja dosadašnjih i osnivanja novih organizacija

• Obavezu da se članstvo u Savetu na strani sindikata i poslodavaca gubi prestankom rada ili brisanjem iz registra ,odnosno da se u Savet mogu uključiti i predstavnici novoosnovanih sindikalnih i poslodavačkih udruženja osnovanih u skladu sa zakonom

• Da se sednice Saveta zakazuju i na osnovu Plana rada ,kao i na inicijativu udruženja-partnera koji učestvuju u radu saveta

• Da savet može osnivati na inicijativu predsedavajućeg saveta i ušesnika saveta radne grupe ili tela radi razmatranja pitanja i pripreme materijala i teksta zaključaka, koji će biti predmet razmatranja Saveta i kontinuiranog bavljenja tim pitanjem

• Da se sednice zakazuju najkasnije 7 dana pre njenog održavanja

• Da se sednica zakazuje slanjem elektronskih poziva članovima Saveta, uz koji se dostavlja predlog dnevnog reda, zapisnik sa prethodne sednice i materijali sa predlogom odluka koje Savet treba da usvoji

• Da se o zakazanoj sednici Saveta obaveštavaju sa pozivom da se informišu ili prisustvuju i učestvuju u njegovom radu gradske sindikalne i poslodavačke organizacije i udruženja koja se bave zaštitom interesa određenih kategorija nezaposlenih lica kao i predstavnici medija.

• Da se predlog za dopune dnevnog reda daju odmah nakon dostavlanja poziva za sednicu uz obavezu predlagača da dostavi elektronskom poštom materijale i predlog zaključaka

• Da se predlog teksta zapisnika i prečišćeni tekstovi usvojenih mišljenja , preporuka ,inicijativa ili zaključaka o kojima se Savet izjašnjavao dostavlja članovima Saveta i organima udruženja učesnika elektronskom poštom u roku pet dana po održavanju sednice.