Nadzorni odbor

Надзорни одбор контролише финансијско пословање и законитост рада Удружења,као и спровођење Статута и других општих аката Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина.

Председника Надзорног одбора бира и опозива Скупштина из реда чланова Надзорног одбора.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.