Predsednik

Председник Удружења има следеће обавезе и овлашћења :

-представља и заступа Удружење,

-иступа пред државне органе и синдикате,невладине и друге организације ради реализације
циљева и делатности Удружења утврђених овим Статутом и програмским актима

-председава Управним одбором

-стара се о доношењу и остваривају програма рада Удружења

-даје непосредне смернице за рад административних радника и ангажовање стручних служби

-припрема извештаје,информације,предлоге одлука и ставова за Управни одбор

-подстиче оснивање савета ,комисија и других радних тела

-организује консултације и разматрање нацрта и предлога закона и других Прописа

-припрема извештаје ,информације,предлоге одлука за Управни одбор

-припрема информације за сајт удружења

-организује прес конференције,округле столове,панел дискусије,саветовања

-прати и анализира стање у реализацији одлука Управног одбора и Скупштине и о томе
подноси текуће и годишње извештаје

-формира радне групе за обраду и разматрање појединих питања

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.