Radna tela

Одлуком Управног одбора, образују се стална и повремена тела у (савети ,радне групе, комисије, и др.).
Стална и повремена тела Удружења предлажу Управном одбору стратегију Удружења у области за коју су основана и дају смернице политике коју ће заступати Удружење према
социјалним партнерима и другим органим и организацијама. Коначан став о предложеном питању доноси Управни одбор.
Седнице сталних и повремених тела сазива и њима председава члан Управног одбора или друго лице задужено за ту област , а седнице се одржавају према плану рада и актуелној потреби.
Одлуком о образовању утврђује се делокруг и начин рада и састав тела из претходног става

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.