Skupština

Скупштина је највиши орган Удружења а састоји се од представника чланова удружења .
Број и начин избора представника у Скупштину уређује се Одлуком о расписивању избора полазећи од тога колико удружење има чланова ,функционалности и тд .
Скупштина се састаје најмање три пута годишње.
У Скупштини по правилу треба бити осигурана сразмерна струковна бројчана заступљеност чланова.
Избори се расписују најкасније 60 дана пре истека мандата Скупштине
Најмање сваке друге године након избора за Дан удружења сазваће се Скупштина свих чланова удружења са циљем подношења реферата о остваривању главних циљева деловања Удружења за протекли период и правцима деловања за наредни двогодишњи период.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника удружења и Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине на основу одлуке Управног одбора сазива и председава јој Председник Скупштине писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.У случају његове спречености ове радње обавиће Потпредседник скупштине

Скупштина:
1) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
2) усваја друге опште акте Удружења;
3) бира из реда кандидованих чланове Управног одбора,
4) опозива чланове Управног одбора,
5) бира и опозива чланове Надзорног одбора, као и председника
Надзорног одбора,
6) бира Председника и подпредседника Удружења;
7) бира Председника и подпредседника Скупштине Удружења;
8) доноси план и програм рада;
9) разматра и усваја извештај Управног одбора;
10) разматра и усваја годишњи извештај о пословању;
11) разматра и усваја финансијски план;
12) одлучује о висини чланарине;
13) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
14) доноси Пословник о раду Суда части
15) одлучује о преносу појединих надлежности на Управни одбор;
16) одлучује о другим питањима предвиђеним законом и општим
актима Удружења и обавља и друге послове који по својој
природи спадају у делокруг послова Скупштине.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.