Pismo gradskom odboru Demokratske stranke Sremske Mitrovice

Predsedniku gradskog odbora DS gosp.Miroslavu Kendrišiću

                                                          Predsedniku Izvršnog odbora DS gosp.Nenadu Lemajiću

Poštovani ,

Aktuelna ekonomska situacija i neuspostavljeni dijalog predstavnika vlasti i udruženja poslodavaca u procesu donošenja lokalnih odluka koje se tiču našeg poslovanja , a time i materijalnog položaja nas i naših radnika , uticali su na drastično pogoršanje stanja u našim firmama i da posledice ekonomske krize po nas budu znatno veće nego što su realno mogle biti.
Bez institucionalno uspostavljenog dijaloga i dalje postoji nemogućnost lokalnog udruženja poslodavaca da ostvaruje ciljeve zbog kojih se osniva ,odnosno nemogućnost da predstavlja i zastupa članstvo jer ne postoje tela gde će da iznose stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na dnevnom redu ili je aktuelno za privrednike niti je uspostavljena praksa da u procesu donošenja lokalnih odluka kroz učešće u pripremi propisa i javnoj raspravi učestvuje udruženje poslodavaca kao socijalni partner na čije članstvo i druge poslodavce se odluke i odnose.
Udruženja poslodavaca na lokalnom nivou , poslodavci osnivaju da bi zastupali i branili interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i predlagali izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost , povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje

Danom upisu u Registar udruženja poslodavaca , stiče se svojstvo pravnog lica . Pravna i poslovna sposobnost imaju veliki značaj za udruženje poslodavaca jer ono tada ima određena prava koja se udruženju koje to svojstvo nema ne priznaju. Takvim pravima smatraju se prema članovima 238 i 239 Zakona o radu:
• pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora
• pravo na učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova
• pravo na učešće u radu tripartitnih tela
• pravo na učešće u radu multipartitnih tela

Da bi Unija poslodavaca grada mogla da zastupa i brani interese preduzetnika neophodno je da se formiraju tripartitna i druga tela(Socijalno-ekonomski savet i Savet za zapošljavanje,Privredni savet,) dograde Poslovnici o njihovom radu i u njih uključe predstavnici udruženja poslodavaca kako bi se uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog predstavnika lokalne vlasti, političkih partija i udruženja poslodavaca i preduzetnika što bi nam omogućilo da zastupamo i branimo interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i Zakona i predlažemo izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost i povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje.

Tek osnivanjem gore navedenih tela i imenovanjem svojih predstavnika u ta tela stiču se uslovi da kroz institucionalno uspostavljen dijalog lokalno udruženje poslodavaca ima mogućnost da ostvaruje ciljeve zbog kojih se osniva ,odnosno mogućnost da predstavlja i zastupa članstvo i da ravnopravno sa drugim društvenim akterima učestvuju u ovim telima koja se bave pitanjima koja su od interesa za materijalni i socijalni položaj poslodavaca i njihovih zaposlenih. Time bi se omogućilo objektivnije sagledavanje i efikasnije rešavanje mnogobrojnih problema s kojima se susreću vlasnici malih i srednjih preduzeća i preduzetnici i da predstavnici preduzetnika na tim telima mogu da iznose stavove svojih organizacija povodom pitanja koja su na dnevnom redu kao i da pokreću pitanja od značaja za njihovo poslovanje i položaj.

Ovom prilikom takođe podsećamo da socijalni dijalog i Socijalno-ekonomski nije dobio svoje mesto u lokalnoj zajednici iako je prošlo i više od 10 god.od njegovog osnivanja,a u poslednje četiri godine nije se ni konstituisao.
Lokalni savet za zapošljavanje formalno postoji a način i sadržaj njegovog rada nije prilagođen potrebama sadašnje situacije.
Privredni savet osnovan je samo radi dobijanja sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju .Struktura njegovih članova i način njihovog izbora nije u skladu sa stavovima i preporukama Stalne konferencije gradova i opština i NALEDA što je glavni razlog za njegovo nefunkcionisanje.
I pored drugih razloga ključni problem predstavlja nedostatak političke volje stranaka da menjaju dosadašnji način rada u donošenju odluka pri čemu će socijalne partnere i druga udruženja građana uključivati u proces javne rasprave .

Suština delovanja naše organizacije sadržana je u onome što smo iskazali u našoj Viziji i Misije
Misija Unije poslodavaca grada Sremske Mitrovice je da sopstvenom aktivnošću i inicijativama doprinese formiraju radnih tela i foruma kako sa predstavnicima lokalne vlasti tako i sa opštinskim odborima političkih partija , uključenju predstavnika udruženja poslodavaca u rad pojedinih skupštinska radna tela kako bi se uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog predstavnika lokalne vlasti, političkih partija i udruženja poslodavaca što bi nam omogućilo da zastupamo i branimo interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i Zakona i predlažemo izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost i povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i novo zapošljavanje.

Predlažemo da organizujemo sastanak našeg Upravnog odbora i predstavnika rukovodstva Demokratske stranke i da razgovaramo o sledećim pitanjima:

Šta Demokranska stranka može učiniti :
• da se obnovi rad Socijalno ekonomskih saveta i formiraju njegova stalna radna tela i u njega uključe oni koji to pravo imaju po osnovu regulative iz Zakona o radu i njegov rad unapredi usvajanjem novog Sporazuma o učesnicima, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Grada Sremska Mitrovice koji su zajednički predložili Unija poslodavaca grada Sr.Mitrovica i Savez Sindikata grada

• da se preispita i dogradi sastav i način rada Privrednog saveta u skladu sa preporukama Stalne konferencije gradova i opština i NALEDA što bi nam omogućilo da zastupamo interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom procesa predlaganja i donošenja lokalnih odluka i propisa , strategija razvoja i drugih dokumenata koji se tiću našeg poslovanja

• da se unapredi rad Lokalnog saveta za zapošljavanje dogradnjom Poslovnika o njegovom radu koji će urediti organizaciju, način rada i odlučivanja ,priprema sednica i dnevnih redova kao i Program rada sa orjentacionim pregledom prioritetnih tema koje će se razmatrati na sednicama Saveta sa vremenskom dinamikom

• da se omogućiti da predstavnici udruženja poslodavaca na radnim telima veća i skupštine mogu da iznose stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na dnevnom redu ili je aktuelno za privrednike a tiču se socijalnog i ekonomskog položaja poslodavaca (na osnovu Statuta gradova i opština )

• da se uspostave i organizuju redovne zajedničke tribine odbora DS za ekonomska pitanja i organa udruženja poslodavaca o pitanjima koja iniciraju preduzeća i preduzetnici ili su na dnevnom redu Skupštine grada ili Gradskog veća

• da zajednički(lokalni odbori za privredu DS i organi udruženja poslodavaca) organizuju javne rasprave o nacrtima zakona koji se tiču uslova poslovanja uz obezbeđenje prisustva eksperata DS kao i predstavnika DS koji učestvuju u procesu donošenju zakona,kako bi oni mogli preneti iznete stavove lokalne organizacije poslodavaca u skupštinske odbore i samu Skupštinu

• da se obezbedi mehanizam dostavljanja inicijativa i uspostavljanja kontakta sa vrhom stranke (u Beogradu i Novom Sadu) u vezi sa aktuelnim ekonomskim i statusnim pitanjim koje inicira udruženje poslodavaca

• da se ustanove redovni radni sastanci lokalniog rukovstva DS sa predstavnicima udruženja poslodavaca(u određen dan u mesecu ) na kojima bi razgovarali o aktuelnim pitanjima za privrednike koja bi se pokrenula pred radnim telima ili organima kao i o realizaciji onoga što je već inicirano

Uspostavljane ovakve saradnje i dobra mediska promocija može koristiti Demokratskoj stranci da obnovi izgubljenu podršku preduzetnika i njihovih zaposlenih .Mi se obavezujemo da javno promovišemo ovako uspostavljenu praksu putem televizije, štampanih i elektronskih medija,našeg sajta ,Twittera ,Fejsbuka i javno ističemo koristi koje smo imali od ovakve saradnje.
Napominjemo takođe da ćemo uskoro na našem sajtu postaviti posebnu stranicu na kojoj ćemo meriti kako organi lokalne samouprave ,pojedini funkcioneri i političke partije na lokalnom nivou reaguju na podnete inicijative od strane naše organizacije.Cilj je da javnom mnenju,građanima a pre svega preduzetnicima stavi na jasan uvid koje smo sve inicijative i kojoj političkoj opciji dostavili i kako se ona odnosila prema njima kako bi pred naredne lokalne izbore izneli jasan i merljiv dokaz o tome ko je podržavao naše inicijative i radio na njihovom sprovođenju a ko nije.

U očekivanju Vašeg poziva
predsednik
17.04.2014                                                                                                                                                 Bogdan Kavazović