Predlog dopuna Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu

Predlog dopuna Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica dostavila je po pozivu predlog za dopunu Akcionog plana koji se odnosio na
obavezu br.13 UNAPREDITI SARADNJU SA CIVILNIM SEКTOROM U SPROVOĐENJU ZAКONODAVNOG PROCESA
predlogom da se
unaprede odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi tako da se utvrdi obaveza gradskih i opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta pri gradskom odnosno opštinskom veću čiji izbor će se izvršiti na osnovu predloga koje će dostaviti udruženja građana, privredna , preduzetnička i poslodavačka udruženja na osnovu javnog poziva

OBRAZLOŽENJE

Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je u pripremi trebalo bi eksplicitno utvrditi obavezu gradskih i opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanje Privrednih saveta kao i obavezu da u pojedina stalna skupštinska radna tela koja su od značaja za razvoj preduzetništva imenuje i po jednog predstavnika udruženja preduzetnika i poslodavaca
Nakon promene Zakona o lokalnoj samoupravi 2008 god., gradovi i opštine su bile u obavezi da prilagode svoje Statute novoj zakonskoj regulativi.Jedna od najbitnijih novina za preduzetnike koje je trebalo da donese usvajanje novih Statuta ,odnosno poslovnika skupština i gradskog veća odnosi se na povećanje učešća preduzetnika i njihovih organizacija u odlučivanju o pitanjima koja utiču na njihovog poslovanje čime će se obezbediti njihovo pravo da budu konsultovani i daju predloge ,iznose primedbe i kritike i tako učestvuju u dijalogu sa lokalnom vlašću o ovim pitanjima.
Na žalost opštine i gradovi u Srbiji inicijativu Stalne konferencije opština i gradova i Saveta evrope za formiranje Privrednih saveta kao radnih tela Gradskog i Opštinskog veća i ušešće predstavnika udruženja u pojedinim radnim telima gradske skupštine i skupština opština nisu eksplicitno unele u svoje nove Statute i poslovnike što je uticalo da se položaj udruženja preduzetnika u pogledu uticaja na donošenje STRATEGIJA I PLANOVA RAZVOJA i OPŠTINSKIH ODLUKA koje se tiču našeg poslovanja i dalje ostao na dosadašnjem nivou a što znači da oni ni na koji način nisu uključeni u javnu raspravu i proces donošenja odluka što je nedopustivo i što je u okruženju jedino praksa u Srbiji. Ovo pitanje je za nas od ogromnog značaja jer suštinski menja položaj udruženja preduzetnika i poslodavaca obezbeđujući im mesto u radnim telima skupštine i Privrednom savetu Gradskog i Opštinskog veća što je ideja za koju se naša udruženja bore već dugi niz godina i zato je neophodno insistirati na inicijativi za dogradnju Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi ispravili propust koji se ovde desio.
Raširena je praksa da lokalni organi vlasti ako i formiraju Pribredni savet u njega uzimaju pojedinačne preduzetnike i privrednike najčešće članove svojih stranaka ILI SVOJIH LOJALNIH PRIVREDNIКA a ne predstavnike udruženja preduzetnika čime se samo dokazuje da lokalna vlast marginalizuje udruženja preduzetnika i poslodavaca umesto da ih uključuje u procese odlučivanja i na taj način osposobljava da mogu uspešnije vršiti svoju društvenu funkciju
Zato insistiramo na predlogu da se Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je u pripremi eksplicitno utvrditi obaveza gradskih i opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta pri gradskom odnosno opštinskom veću čiji izbor članova iz reda nevladinog sektora će se izvršiti na osnovu predloga koje će dostaviti udruženja građana,privredna ,preduzetnička i poslodavačka udruženja na osnovu javnog poziva obezbeđujući time institucionalni okvir za lokalni ekonomski razvoj koji postaje sve važniji aspekt poslova koji obavljaju gradovi i opštine.Insistiranje na uključenju privrednika posebno predstavnika privrednih i poslodavačkih udruženja ima za cilj da obezbedi da se strategije lokalnog ekonomskog razvoja ,lokalne odluke i konkretni projekti (podrška preduzetnicima ili samozapošljavanju) ne donose bez konsultovanja i podrške onih na koje će se odnositi.

O vom pitanju Stalna konferencija gradova i opština ima podrobne analize i dobro definisana rešenja stim što se njen predlog svodi na preporuku lokalnim samoupravama a ovaj predlog Unije poslodavaca grada Sr.Mitrovica da se ova obaveza utvrdi Zakonom zasniva se na činjenici da dosadašnje preporuke lokalnim samoupravama nisu donele suštinsku promenu.
Lokalne odluke posebno kojima se definišu lokalni uslovi poslovanja ,a posebno takse za isticanje firma i lokalne odluke o porezu na imovinu donete su bez javne rasprave i dijaloga sa udruženjima preduzetnika i bez oglašavanja tih PRIVREDNIH SAVETA što je izazvalo veliko nezadovoljstvo preduzetnika.