SMERNICE ĆE KONAČNO DOVESTI POSLODAVAČKA UDRUŽENJA U POZICIJU DA UČESTVUJU U DONOŠENJU LOKALNIH PROPISA KOJI SE TIČU NAŠEG POSLOVANJA

SMERNICE ĆE KONAČNO DOVESTI POSLODAVAČKA UDRUŽENJA U POZICIJU DA UČESTVUJU U DONOŠENJU LOKALNIH PROPISA KOJI SE TIČU NAŠEG POSLOVANJA

Održavanje deset konsultativnih sastanaka tokom oktobra meseca, predstavlja deo kontinuiranog participativnog procesa izrade Strategije koji je omogućio predstavnicima organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava,medija, predstavnicima sindikata i poslodavaca i drugim zainteresovanim stranama da učestvuju u daljoj razradi predloženih ciljeva, mera i aktivnosti, u cilju dobijanja što kvalitetnijeg sadržaja buduće Strategije i Akcionog plana.

Na trećem u nizu konsultativnih sastanaka u okviru procesa izrade Nacionalne strategije i Akcionog plana za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014-2018.godine, koji je organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u Novom Sadu učestvovale su organizacije civilnog društva, koje su registrovane u nekoj od 29 pozvanih Vojvođanskih opština iz Srema ,Bačke i Banata

Učestvujući u raspravi Bogdan Kavazović,predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica istakao je da su Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa koje je usvojila Vlada Srbije krajem avgusta i rad na izradi Strategije za njihovo sprovođenje od ogromnog značaja za lokalne preduzetničke i poslodavačke organizacije . Jasan stav Vlade da je svrha Smernica usmeravanje rada organa državne uprave kako na republičkom ,tako i na lokalnom nivou u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primene propisa,radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene daje nadu da će lokalne poslodavačke organizacije konačno imati priliku da počnu ostvarivati ciljeve zbog kojih su i osnovane.Svoje organizacije osnovali smo pre svega da bi učestvovali u donošenju propisa koji se odnose na uslove našeg rada i poslovanja. To se naravno to nemože tretirati kao bavljenje politikom u stranačkom smislu što je stav aktuelnog gradonačelnika Sremske Mitrovice.Njegov stav da mi umesto udruženja poslodavaca treba da osnujemo stranku ,da pobedimo na lokalnim izborima i da onda sprovodimo inicijative koje sada predlažemo najbolje svedoče o odnosu političara prema lokalnoj građanskoj organizaciji i na protivljenje demokratizaciji društva u kome organizacije civilnog društva i građanska udruženja (pa i poslodavačka) imaju i imaće nezamenljivu ulogu.Takav stav je razlog zašto godinama u Sremskoj Mitrovici ne radi Socijalno –ekonomski savet,a desetine inicijativa naše organizacije i konkretnih predloga nije dobilo čak ni ikakav odgovor.

Podršku je dobio i stav iz Akcionih mera da se izmene odredbe statuta opština i gradova, u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa što će predložiti Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa MDULS i Кancelarijom sa napomenom da moraju postojati tela sastavljena od predstavnika organa državne uprave ili lokalne samouprave i predstavnika organizacija civilnog društva kao što su saveti, komisije,pregovaračka tela, tematske konferencije i ostalo.
Predsednik mitrovačkih poslodavaca predložio je takođe da se Akcionim merama utvrdi i preispitivanje izbora članova komisija i saveta skupština opština i gradova tako da se u njihov sastav uključe predstavnici organizacija civilnog društva koje se bavi tom materijom .Posebno treba sagledati i predložiti sastav Saveta za razvoj lokalne samouprave u čiji sastav po pozivu treba da se uključe i sve relevantne lokalne organizacije civilnog društva kako bi njihove inicijative brže dolazile do predstavnika lokalne samouprave na razmatranje i odlučivanje