Unija poslodavaca dostavila komentare na nacrt izazova prvog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Unija poslodavaca dostavila komentare na nacrt izazova prvog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Vlada Srbije je na poziv Evropske komisije započela izradu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP). Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozvale su zainteresovane organizacije da do 26. marta 2014. dostave komentare na nacrt izazova prvog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Strategija proširenja Evropske unije 2013-2014. pokrenula je novi instrument kojim će za zemlje u procesu pristupanja EU biti utvrđeni i praćeni prioriteti u oblastima zapošljavanja i socijalne politike – Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica je predložila da se tekst dopuni sa dva dodatna izazova u sektoru obrazovanja

NEDOSTATAК PRAКTIČNOG ISКUSTVA NA PRELASКU IZ OBRAZOVNOG SISTEMA NA TRŽIŠTE RADA

Nedostatak praktičnog iskustva mladih je najveći problem za njihovo uključenje u svet rada jer se nisu pripremili za tržište rada još u toku obrazovanja.

Poslodavci najradije zapošljavaju mlade sa radnim iskustvom, veštinama i različitim kompetencijama, sa prethodnim iskustvima rada u timu i radnom okruženju.

Nedovoljno je zainteresovanih preduzeća za saradnju sa obrazovnim sistemom ili za organizovanje praktične nastave za mlade osim ukoliko su obezbeđni određeni podsticaji.

Učenička praksa nije direktna spona srednjoškolaca i budućih poslodavaca, koncipirana u skladu sa potrebama tržišta rada i uz aktivno učešće poslodavaca u osmišljavanju plana i programa prakse, kako bi se povećala njihova motivacija . Učenici nisu dostigli potrebne početne veštine u svom radu kako bi mogli steći status pripravnika a potom i stalno zaposlenje

Osnovne i srednje stručne škole nisu na sistemskom, već na nivou pojedinačnih inicijativa povezane sa poslodavcima.

Na nivou opština i gradova retko postoje partnerski Saveti (ili timovi) u koji su uključeni socijalni partneri i drugi zainteresovani akteri koji bi se na trajnim osnovama bavio profesionalnom orjentacijom osnovaca , njihovim organizovanim realnim susretima sa zanimanjima i svetom rada a potom i unapređenjem praktične nastave u gradovima i opštinama na osnovu Sporazuma čiji potpisnici bi pored udruženja poslodavaca i preduzetnika bili i predstavnici lokalne samouprave,stručnih škola,roditelja,lokalnih medija,Nacionalne službe za zapošljavanje i dr.

Nedostatak regulative za dugoročne podsticaje poslodavcima koji organizuju realne susrete osnovaca i učeničku praksu i nedostatak sistema akreditacije i sertifikacije poslodavaca za sticanje prava realizovanja praktične nastave predstavljaju ozbiljnu prepreku.

NERAZVIJEN SOCIJALNI DIJALOG SA LOКALNIM UDRUŽENJIMA POSLODAVACA O OBRAZOVANJU КLJUČNI JE PROBLEM КOJI SE ODRAŽAVA NA POLITIКU ZAPOŠLJAVANJA

Кvalitet komuniciranja i saradnje sa ključnim lokalnim partnerima-udruženjima poslodavaca i preduzetnika je na najnižem mogućem nivou .

Udruženja poslodavaca i preduzetnika putem svojih predstavnika nisu još uvek na adekvatan način uključena u socijalni dijalog na nivou Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalne zajednice , a posebno u procesu donošenja odluka iz ove oblasti.

Predlagači odluka i dalje ne uvažavaju potrebu i obavezu da u proces donošenja odluka budu uključeni i oni na koje se te odluke odnose,.

Nedostatak stvarnog socijalnog dijaloga i uključivanje udruženja poslodavaca i preduzetnika u proces programiranja, razvoja i realizacije programa srednjeg stručnog i visokog obrazovanja i sistemskog podsticanja podizanje kapaciteta i resursa preduzetničkih i poslodavačkih udruženja i samih preduzetnika za pružanje usluga učeničke prakse a potom i uvođenja u posao nakon završetka školovanjauz nedostatak mehanizama za predviđanje i praćenje potreba privrede, zasnovanih na anketama i ispitivanju zaposlenih i poslodavaca i radu sektorskih radnih grupa, u kojima učestvuju predstavnici udruženja poslodavaca predstavlja nepremostivu prepreku za unapređenje stanja u ovoj oblasti.