Unija poslodavaca predložila dopune Nacrta programa razvoja AP Vojvodine

Unija poslodavaca predložila dopune Nacrta programa razvoja AP Vojvodine

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica učestvovala je po pozivu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u mitrovačkoj Gradskoj na javnoj raspravi o Nacrta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020, i akcionim planom za sprovođenje prioriteta programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Učestvujući u raspravi predstavnici Unije poslodavaca su podržavajući predložene dokumente pohvalili pristup Vlade Vojvodine da se sve društvene strukture uključe u javnu raspravu pružajući im priliku da iznesu svoje predloge i inicijative.
Predlozi mitrovačkih poslodavaca koji su izazvali interesovanje Pokrajinskog sekretarijata odnosili su se na dva prioriteta iz Nacrta i to:razvoj ljudi i ljudskih resursa i održivi privredni rast

Prvi predlog odnosio se Prioritet broj 1 ..RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
Predložili smo :
• da jedan od važnih ciljeva u narednom periodu u ovoj oblasti bude i unapređenje sistema praktične nastave kako bi se mladi pripremili za tržište rada još u toku obrazovanja. Nedostatak praktičnog iskustva mladih je najveći problem za njihovo uključenje u svet rada.
• učenička praksa treba da bude direktna spona srednjoškolaca i budućih poslodavaca, koncipirana u skladu sa potrebama tržišta rada i uz aktivno učešće poslodavaca u osmišljavanju plana i programa prakse, što sada nije slučaj, kako bi se povećala njihova motivacija . Samo na taj način oni mogu dostići potrebne početne veštine u svom radu kako bi mogli steći status pripravnika a potom i stalno zaposlenje
• da donošenje regulative za dugoročne podsticaje poslodavcima koji organizuju učeničku praksu uz razvijanje sistema akreditacije i sertifikacije poslodavaca za sticanje prava realizovanja praktične nastave bude sastavni deo ove aktivnosti
• da se radi unapređenja stanja po ovom pitanju pokrene aktivnost za potpisivanje lokalnih Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradovima i opštinama AP Vojvodine čiji potpisnici bi pored udruženja poslodavaca i preduzetnika bili i predstavnici lokalne samouprave,stručnih škola,roditelja,lokalnih medija,Nacionalne službe za zapošljavanje i dr.

Drugi predlog odnosio se na Prioritet broj 3…ODRŽIVI PRIVREDNI RAST

Predložili smo da se tekst dokumenta u ovom poglavlju dopuni četvrtim stavom

,,da je uspostavljanje stalnog dijaloga sa udruženjima privrednika i njihovo neposredno uključivanje u sve faze u donošenju odluka od ključnog značaja za politiku održivog privrednog rasta,,

• Privredni savet jeste i treba da bude mesto na kojem predstavnici udruženja privrednika mogu najdirektnije da “utiču” na kreiranje lokalne ekonomske politike
• Privredni savet je radno telao gradskog, odnosno opštinskog veća, koje bi trebalo da obezbedi predstavnicima udruženja privrednika mogućnost da u kontinuitetu i na jasno definisan način sarađuju sa izvršnim organima u gradu/opštini, ostvaruju uvid u proces donošenja svih odluka kojima se menja privredni ambijent u lokalnoj samoupravi i da na njega direktno utiču i kasnije prate njegovo sprovođenje
• Samo kroz dijalog najodgovornijih predstavnika obe strane stvaraju se uslovi da donosioci odluka na lokalnom nivou uvaže stavove i potrebe privrede prilikom kreiranja procedura, određivanja lokalnih fiskalnih nameta, određivanja prioritetnosti infrastrukturnih projekata, strateškog planiranja lokalnog razvoja, itd.

Predložili smo devet dodatnih indikativnih aktivnosti od kojih ističemo :

• Aktivno učešće predstavnika udruženja privrednika u postupcima donošenja propisa i akata kroz učešće u izradi samog propisa ,zatim kroz pravovremenu dostupnost informacija, savetovanje, otvoreni dijalog i partnerstvo javnog i privatnog sektora na kreiranju povoljnog pravnog okvira za poslovanje i sl.
• U saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i NALEDOM preispitati i dograditi postupak i procedure za osnivanje Privrednih saveta
• u gradovima i opštinama obrazovati Privredni savet u skladu sa preporukama Stalne konferencije gradova i opština
• prilikom sertifikovanja i resertifikovanja opština i gradova za dobro poslovno okruženje primeniti preporuku SKGO da u sastavu Privredni saveta obavezno budu predstavnici svih udruženja preduzetnika i poslodavaca koji postoje u datoj
sredini(komora,udruženje poslodavaca,udruženje preduzetnika)
• izmeniti poslovnik vlade AP Vojvodine i gradskog i opštinskog veća kako bi se uvela obaveza održavanja javne rasprave za sve propise koji utiču na poslovno okruženje