Zašto Zakon o lokalnoj samoupravi ne utvrdi obavezu osnivanja Privrednih saveta strukturu članova i način njegovog izbora

Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi trebalo bi eksplicitno utvrditi obavezu gradskih i  opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta kao i obavezu da u pojedina stalna skupštinska radna tela koja su od značaja za razvoj preduzetništva imenuje i po jednog predstavnika udruženja preduzetnika i poslodavaca

 

              Nakon promene Zakona o lokalnoj samoupravi , gradovi i opštine su bile u obavezi da prilagode svoje statute novoj zakonskoj regulativi.Jedna od najbitnijih novina koje je trebala da donese usvajanje novih statuta ,odnosno poslovnika skupština i gradskog veća odnosi se na povećanje učešća preduzetnika i njihovih organizacija u odlučivanju o pitanjima koja utiču na njihovog poslovanje čime će se obezbediti njihovo pravo da budu konsultovani i daju predloge ,iznose primedbe i kritike i tako učestvuju u dijalogu sa lokalnom vlašću o ovim pitanjima.

              Na žalost opštine i gradovi u Srbiji  inicijativuza formiranje Privrednih saveta kao radnih tela  Gradskog i Opštinskog veća  i ušešće predstavnika udruženja u pojedinim radnim telima  gradske skupštine i   skupština opština nisu eksplicitno unele u svoje nove Statute i poslovnike što  značiti  da će položaj udruženja preduzetnika u pogledu uticaja na donošenje opštinskih odluka koje se tiču našeg poslovanja i dalje ostati na sadašnjem nivou što je nedopustivo i što je u okruženju jedino praksa u Srbiji. Ovo  pitanje  je za nas  od ogromnog značaja jer suštinski menja položaj udruženja preduzetnika obezbeđujući im mesto u radnim telima skupštine i Privrednom savetu Gradskog i Opštinskog veća što je ideja za koju se naša udruženja bore već nekoliko godina i mićemo pokrenuti inicijativu za dogradnju Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi ispravili propust koji se ovde desio.

            Raširena je praksa da lokalni organi vlasti ako i formiraju pojedina radna tela za privredna pitanja uzimaju pojedinačne preduzetnike i privrednike članove svojih stranaka  a ne predstavnike udruženja preduzetnika čime se samo dokazuje da lokalna vlast marginalizuje udruženja preduzetnika i poslodavaca  umesto da ih uključuje u procese odlučivanja i na taj način osposobljava da mogu uspešnije vršiti svoju društvenu funkciju

               Ovim predlogom za formiranje Privrednog saveta pri gradskom odnosno opštinskom veću čiji izbor će se izvršiti na osnovu predloga koje će dostaviti udruženja građana,privredna ,preduzetnička i poslodavačka udruženja na osnovu javnog poziva obezbeđuje se institucionalni okvir za lokalni ekonomski razvoj koji postaje sve važniji aspekt poslova koji obavljaju gradovi i opštine.Insistiranje na uključenju privrednika posebno predstavnika privrednih i poslodavačkih udruženja ima za cilj da obezbedi da se strategije lokalnog ekonomskog razvoja ,lokalne odluke i konkretni projekti (podrška preduzetnicima ili samozapošljavanju) ne donose bez konsultovanja i podrške onih na koje će se odnositi