Zašto Zakonom o regionalnom razvoju lokalna preduzetnička udruženja nisu subjekti regionalnog razvoja

 

Izmenama Zakona o regionalnom razvoju u članovima koji navode Subjekte regionalnog razvoja , članove regionalnog razvojnog saveta i oblasne asocijacije dodati Opšta udruženja preduzetnika i lokalna udruženja poslodavaca osnovana u skladu sa Zakonom o radu(član 216 i 217)

 

                 Nacrtom Zakona o regionalnom razvoju (2010 god) udruženja preduzetnika bila su navedena kao članovi Nacionalnog razvojnog saveta (član 25) i članovi regionalnog razvojnog saveta (član 25) što smo kao preduzetnici organizovani u svoja udruženja prihvatili sa velikim zadovoljstvom ,smatrajući da se u raspravi samo precizira naziv udruženja koje na pojedinom nivou učestvuje u razvojnim savetima .Međutim u usvojenom Zakonu, udruženja preduzetnika se više nigde posebno ne spominju podrazumevajući valjda da kad se govori o javno-privatnom partnerstvu i civilnom društvu i nevladinim organizacijama  drugim institucijama i organizacijama onda će se valjda prepoznati da se neki ovako uopšteni termin pogodan i jasan za evropske prilike odnosi i na udruženja preduzetnika .

               U dokumentima zemalja našeg okruženja koji se odnose na regionalni razvoj partnerstvo koje uključuje različite i međusobno konkurentne partnere prepoznato je kao ključni faktor uspeha u održivo konkurentnim regijama širom Evrope. Upravo je to ključni princip koji opravdava reformu Strukturnih fondova EU-a od 1989.

              Kad govore o partnerstvu  oni ga vide kao partnerstvo svih relevantnih institucija vlasti koje djeluju na državnom,regionalnom, gradskom i opštinskom nivou ; socijalnih partnera ; civilnog društva tj. nevladinih organizacija.